Hoạt động Điều dưỡng

Thành quả nổi bật hoạt động Điều dưỡng trong năm 2018

  

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ