Phòng Tổ chức Cán bộ

Tăng lương, phụ cấp với 09 nhóm đối tượng từ ngày 01/7/2019

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng – tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Những đối tượng hưởng lương, phụ cấp (nếu có) dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng mức hưởng kể từ ngày 01/7/2019 bao gồm:
1.Cán bộ, công chức từ TW đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;
2.Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;
3.Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010;
4.Người làm việc theo chế độ HĐLĐ xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP gồm: Người làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.
5.Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010;
6.Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
7.Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
8.Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
9.Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức hưởng BHYT tăng lên
Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện, kể từ ngày 01/7/2019, xác định mức hưởng BHYT là 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

Mức thanh toán nêu trên áp dụng kể cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 1/7/2019.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ