Chất lượng bệnh viện

Sổ tay hướng dẫn triển khai 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2019

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 được ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 và được áp dụng cho các bệnh viện Nhà nước và tư nhân. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016 ban hành nhằm mục đích chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp một số tiêu chí, tiểu mục từ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện cũ ban hành theo Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013.

1.Quan điểm chủ đạo xây dựng tiêu chí: “Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị”.

2.Mục đích ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện: Các tiêu chí chất lượng được xây dựng và ban hành là bộ công cụ để các bệnh viện áp dụng tự đánh giá chất lượng theo Điều 8 của Thông tư 19/2013/TT-BYT; cho các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý y tế tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

3.Mục tiêu của bộ tiêu chí: 
Mục tiêu chung của Bộ tiêu chí
Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế- xã hội đất nước.

 Mục tiêu cụ thể của Bộ tiêu chí
– Cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện Việt Nam.
– Hỗ trợ cho các bệnh viện xác định được đang ở mức chất lượng nào để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.
Định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng.
Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, khen thưởng và thi đua.
Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho đầu tư, phát triển, quy hoạch bệnh viện.

Do nhu cầu cấp thiết của việc tăng cường chất lượng dịch vụ và hoạt động hiệu quả. Phòng Quản lý chất lượng đã thiết kế cuốn sổ tay Hướng dẫn triển khai 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2019.
Có 3 nhiệm vụ:  
Kế hoạch Cải tiến chất lượng: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại sự hải lòng cho người bệnh và nhân viên y tế, tạo dựng thương hiệu cho bệnh viện.
– Hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí: Tiêu chí phụ trách, nội dung thực hiện, kết quả đo lường, Khoa/ Phòng chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành
– Hướng dẫn xây dựng chỉ số chất lượng: Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ