Đoàn thể

Năm giá trị bền vững và cốt lõi của công đoàn Việt Nam

Thứ nhất, giữ vững bản chất giai cấp, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng và thực hiện sáng tạo đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng.

Thứ hai, bám sát cơ sở, gắn bó máu thịt với công nhân, NLĐ, kiên quyết, kiên trì chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hành động theo phương châm công đoàn của công nhân lao động, công đoàn do công nhân lao động và công đoàn vì công nhân lao động.

Thứ ba, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, lập trường cách mạng, bám sát thực tiễn, phong trào công nhân, lao động; không ngừng hoàn thiện tổ chức, để mỗi nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng hiệu quả kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Thứ tư, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, tận, tụy, sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu xem đó là nhân tố quyết định, trực tiếp thành công của phong trào công đoàn.

Thứ năm, gắn lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, với lợi ích chung của công nhân, lao động quốc tế, kết hợp sức mạnh của phong trào công nhân – Công đoàn Việt Nam với sức mạnh của phong trào công nhân – công đoàn thế giới vì hòa bình, công lý, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nguồn: Công đoàn Việt Nam