Chất lượng bệnh viện

Mạng lưới Quản lý Chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh hằng ngày, từng y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố không ngừng nỗ lực nhằm mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, phát triển bền vững, lâu dài. Đề tạo được sự liên kết giữa các khoa lâm sàng và các phòng chức năng trong toàn bệnh viện, Hội đồng Quản lý Chất lượng đã xây dựng và triển khai Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh rộng khắp từng khoa, phòng và đơn vị. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động nhằm thực hiện giám sát, nghiên cứu, cải tiến hoạt động chuyên môn nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ sai sót trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tổ chức giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng Bệnh viện tại các khoa phòng theo Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam, đồng thời báo cáo các khó khăn, đề xuất các phương pháp cải tiến chất lượng lên Hội đồng Quản lý Chất lượng Bệnh viện. Các hoạt động Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh tại các khoa phòng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Mạng lưới, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

Các cuộc họp Mạng lưới Mạng lưới Quản lý Chất lượng – An toàn người bệnh diễn ra sôi nổi, các thành viên được Mạng lưới được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan sự cố y khoa ẩn danh vốn được bảo mật nghiêm ngặt, được tham gia phân tích, đưa ra đề xuất giải quyết trong các báo cáo sự cố bằng các công cụ như sơ đồ ISHIKAWA, hoạt động nhóm, thành viên các khoa tích cực đóng góp ý kiến và hăng hái, nêu bật được các vấn đề chất lượng tại đơn vị mình, từ đó các thành viên chủ động đề xuất, xây dựng và thực hiện các chương trình, hoạt động cải tiến chất lượng, chia sẻ kết quả và áp dụng rộng rãi phù hợp với các khoa  phòng, từng bước nâng cao văn hóa An toàn người bệnh. Đó cũng là mục tiêu mà Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố luôn quyết tâm xây dựng và quán triệt.  

  

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ