Chất lượng bệnh viện

Lớp học Quản lý chất lượng Bệnh viện 2019

Quản lý chất lượng là công cụ để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình, nhằm giúp tăng cường năng lực quản lý chất lượng tại Bệnh viện.

Để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng Bệnh viện đáp ứng yêu cầu theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam với đội ngũ nhân sự Quản lý chất lượng bệnh viện hoạt động hiệu quả, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã phối hợp Viện Y tế công cộng Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp học Quản lý chất lượng Bệnh viện cho 36 học viên là thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng và mạng lưới Quản lý Chất lượng bệnh viện, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng bệnh viện từ ngày 05/8/2019 đến ngày 16/8/2019, với các nội dung:
-Tổng quan về quản lý chất lượng khám, chữa bệnh.
-Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn người bệnh tại bệnh viện.
-An toàn người bệnh; hiện trạng và giải pháp.
-Hệ thống quản lý sự cố và rủi ro tại bệnh viện.
-Tiếp cận cải tiến chất lượng bệnh viện theo chu trình chất lượng PLAN – DO – CHECK – ACT (PDCA).
-Công cụ cải tiến chất lượng thường dùng.
-Làm việc nhóm trong quản lý chất lượng.

Sau khóa học, học viên được trang bị các kỹ năng làm việc và áp dụng được các bước thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM) để xây dựng kế hoạch can thiệp đối với hoạt động an toàn người bệnh; duy trì, cải tiến và tăng cường quản lý chất lượng tại các khoa, phòng Bệnh viện.

NGUYỄN THỊ BỊCH PHƯỢNG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ