Chuyên mục - Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp

Theo chiều dài hơn 300 năm lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là trung tâm phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành y tế. Sau ngày thống nhất đất...