Chuyên mục - Hoạt động Điều dưỡng

Giới thiệu phòng Điều dưỡng

I. GIỚI THIỆU: Ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện, Phòng Điều dưỡng là 1 trong 10 phòng chức năng được xác lập nhằm mục đích tham mưu cho  Ban Gíam Đốc...