Chuyên mục - Sinh hoạt chuyên môn

Lịch đào tạo

STT NỘI DUNG LỚP ĐÀO TÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GIẢNG VIÊN KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH 1 Lớp học tiếp cận mạch máu trung tâm 13.00 -16.00 14/06/2018...