Chất lượng bệnh viện

Chuẩn bị công tác kiểm tra 83 tiêu chí cuối năm 2018

Để chuẩn bị cho kiểm tra 83 tiêu chí của bộ y tế Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng đã và đang tổ chức các cuộc họp liên quan tới thực hiện nội dung của cuốn tiêu chí. Nói đến chất lượng bệnh viện chúng ta biết chất lượng bệnh viện là toàn bộ các khía cạnh liên quan đến người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, năng lực thực hiện chuyên môn kỹ thuật. Các yếu tố đầu vào, yếu tố hoạt động và kết quả đầu ra của hoạt động khám, chữa bệnh.
Một số khía cạnh chất lượng bệnh viện là khả năng tiếp cận dịch vụ, an toàn, người bệnh là trung tâm, hướng về nhân viên y tế, trình độ chuyên môn, kịp thời, tiện nghi, công bằng, hiệu quả…
Kết cấu các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện như:
Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí, được chia làm 5 phần A, B, C, D, E:
– Phần A: Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí)
– Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí)
– Phần C: Hoạt động chuyên môn (38 tiêu chí)
– Phần D: Cải tiến chất lượng (8 tiêu chí)
– Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4 tiêu chí)
Trong mỗi một phần được chia thành các mục, mỗi mục có một số tiêu chí nhất
định (mỗi mục có thể được xem xét như là một tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện).
Mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh một vấn đề và bao hàm các nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau:

Mức 1: Chất lượng kém
Mức 2: Chất lượng trung bình
Mức 3: Chất lượng khá
Mức 4: Chất lượng tốt
Mức 5: Chất lượng rất tốt
Qua đó Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng như các Bệnh viện khác. Chúng tôi luôn xây dựng và hoàn thiện để hướng đến mức 5 chất lượng rất tốt để phục vụ người bệnh.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ